=?iso-8859-2?Q?Do_czytelnik=F3w_i_redakcji_Elektroniki_Praktycznej_=28M?=Masz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: =?iso-8859-2?Q?W=B3odzimierz_Plewa?= <pleban_at_nospam_free.koti.com.pl>
Subject: =?iso-8859-2?Q?Do_czytelnik=F3w_i_redakcji_Elektroniki_Praktycznej_=28M?=
Date: Wed, 17 May 2000 09:23:23 GMT


This is a multi-part message in MIME format.

------= NextPart000_003C_01BFBFEA.79919620
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

UWAGA: Tekst formatowany HTML
Z g=F3ry zaznaczam =BFe nie jest moj=B1 intencj=B1 obra=BFanie kogo=B6 =
(g=B3ownie redakcji EP) i je=B6li kto=B6 poczuje si=EA ura=BFony to z =
g=F3ry przepraszam.
Zastan=F3wmy si=EA nad ide=B1 powstania i redagowania pisma.
Nazwa (patrz temat) sugeruje =BFe jest to magazyn po=B6wi=EAcony =
edukacji i rozwojowi elektroniki na =B6wiecie !!
Zatem sp=F3jrzmy co my w nim mamy:


Nr strony
Ilo=B6=E6 stron
=20
reklamy (spisy reklam itp.)
2,3,4,8,9,10,11,12,21,22,26,28,32,39,48,49,55,56,60,

77(0.5),78,109(0.5),110,111,112,121,122,123,124,125,

126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,

138,139,140,141,142,145,146 (ok=B3adka)
48
=20
dodatkowe reklamy zajmuj=B1ce

mniej ni=BF 0.5 strony
3
=20
kryptorekramy
19,20,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,

45,46,47,100,
21
=20
opisy urz=B1dze=F1 do kt=F3rych brakuje

wszystkich informacji (np.Programu - kodu =BCr=F3d=B3owego!)
50,51,52,53,54,61,62,63,64,73,74,75,76,77(0.5),93,94,

95,
16,5
=20
pe=B3ne opisy urz=B1dze=F1
57,58,59,65,66,67,68,69,70,71,72,83,84
13
=20
zagadnienia teoretyczne (KURSY)
91,92,
2
=20
inne potrzebne materia=B3y=20

(np. spis tre=B6ci)
7,13,14,15,16,17,18,23,24,25,79,80,81,82,107,108,

109(0.5),113,114,115,143,144,
21,5
=20
KRAMIK (w tym 2 strony reklam)
101,102,103,104,105,
5
=20
ok=B3adka
1
1
=20
inne ma=B3o warto=B6ciowe materia=B3y

(np.wst=EApniak, zdj=EAcia na stronie nr.6 urz=B1dze=F1 z numeru)
5,6,85,86,87,88,89,90,96,97,98,99,116,117,118,119,120,
17
=20
Ilo=B6=E6 stron pisma
=20
146
=20


1. Reklamy - p=B3atny obszar zarobkowy EP- niejednokrotnie przydatny, =
ale p=B3aci za niego osoba reklamuj=B1ca si=EA - nie czytelnik =
(51 stron - ~35% zawarto=B6ci)
2. Kryptoreklama - uwa=BFam =BFe jest to r=F3wnie=BF jak wy=BFej =
p=B3atny obszar zarobkowy. Je=B6li tak nie jest to redakcj=EA mo=BFna by =
nazwa=E6 przynajmniej ma=B3o gospodarn=B1. Uznaj=EA =BFe p=B3aci za =
niego osoba reklamuj=B1ca si=EA. (21 stron - ~14,4% zawarto=B6ci)
3. Niepe=B3nowarto=B6ciowe opisy urz=B1dze=F1 (warto=B6=E6 tylko dla =
tzw. 'sk=B3adak=F3w' a nie jak sugeruje nazwa pisma konstruktor=F3w) - =
(16,5 stron - 11,30% zawarto=B6ci)
4. Ma=B3o warto=B6ciowe materia=B3y (17 stron - 11,64% zawarto=B6ci)
5. Pe=B3nowarto=B6ciowe opisy urz=B1dze=F1 i warto=B6ciowe materia=B3y: =
(13+2+21,5=3D36,5 - 25% zawarto=B6ci !!!)
6. Reszta ok.2,5%


Wynika st=B1d =BFe p=B3acimy za pe=B3nowarto=B6ciowy materia=B3 redakcji =
(25% zawarto=B6ci pisma!!!) 7,50z=B3/36,5strony =3D 20,5 grosza za =
stron=EA !!=20
W zwi=B1zku z tym apeluj=EA do redakcji poprawcie ten wsp=F3=B3czynnik ! =

Przecie=BF 90% niepe=B3nowarto=B6ciowych stron mo=BFecie uczyni=E6 w =
pe=B3ni u=BFytecznymi je=B6li udost=EApnicie do opis=F3w urz=B1dze=F1 =
kody =BCr=F3d=B3owe (nie wynikowe !!!).
Czy=BFby redakcja by=B3a tak pazerna na kity ?
Przecie=BF tak naprawd=EA elektronika profesjonalist=EA te kity nie =
interesuj=B1. Je=B6li chcecie nastawi=E6 si=EA na sprzeda=BF kit=F3w to =
zmie=F1cie nazw=EA pisma (np. magazyn dla sk=B3adaczy kit=F3w itp.) i =
nikogo nie b=EAdziecie wtedy oszukiwa=E6.
Elektronika zajmuj=B1cego si=EA profesjonalnie t=B1 dziedzin=B1 z =
pewno=B6ci=B1 zainteresuj=B1 Wasze cz=EAsto nowatorskie rozwi=B1zania =
prolem=F3w, kursy, kody =BCr=F3d=B3owe s=B1 bardzo dobrym =BCr=F3d=B3em =
wiedzy - a kody wynikowe nikomu z pewno=B6ci=B1 nie pos=B3u=BF=B1 do =
poszerzenia wiedzy.

W zwi=B1zku z powy=BFszym jako znak protestu proponuj=EA wszystkim =
czytelnikom EP kt=F3rzy zgadzaj=B1 si=EA ze mn=B1 wys=B3anie na adres =
redakcji: ep_at_nospam_avt.com.pl kopii w/w tekstu. By=E6 mo=BFe ilo=B6=E6 =
list=F3w od czytelnik=F3w sk=B3oni redakcj=EA do przemy=B6le=F1 i zmian, =
bo jak dot=B1d, to co jaki=B6 czas kto=B6 opisywa=B3 ten problem (zdaje =
si=EA =BFe EP 3/2000) i redakcja nic sobie z tego nie robi=B3a. =
Przepraszam - postanowi=B3a udost=EApnia=E6 kody wynikowe program=F3w do =
dzia=B3u Projekty Czytelnik=F3w. FARSA !!!!


Od redakcji oczekuj=EA rzetelnego przyjrzenia si=EA problemowi, =
niewielkiej zmiany polityki i rych=B3ej odpowiedzi (na li=B6cie) i by=E6 =
mo=BFe mniej rych=B3ej w EP.

------= NextPart000_003C_01BFBFEA.79919620
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-2" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2314.1000" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>UWAGA: Tekst formatowany =
HTML</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Z g=F3ry zaznaczam =BFe nie jest =
moj=B1 intencj=B1=20
obra=BFanie kogo=B6 (g=B3ownie redakcji EP) i je=B6li kto=B6 poczuje =
si=EA ura=BFony to z g=F3ry=20
przepraszam.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Zastan=F3wmy si=EA nad ide=B1 =
powstania i=20
redagowania pisma.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Nazwa (patrz temat) sugeruje =BFe =
jest to=20
<STRONG>magazyn po=B6wi=EAcony edukacji i rozwojowi elektroniki na=20
=B6wiecie</STRONG></FONT><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2><STRONG>=20
!!</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Zatem sp=F3jrzmy co my w nim =
mamy:</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>
<TABLE border=3D1 borderColor=3D#724900 cellPadding=3D2 cellSpacing=3D2 =
width=3D708>
<TBODY>
<TR>
<TD height=3D16 width=3D"39%">
<P></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>Nr strony</FONT></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>Ilo=B6=E6 stron</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D75 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>reklamy (spisy reklam itp.)</FONT></P></TD>
<TD height=3D75 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P =
align=3Dleft>2,3,4,8,9,10,11,12,21,22,26,28,32,39,48,49,55,56,60,</P>
<P =
align=3Dleft>77(0.5),78,109(0.5),110,111,112,121,122,123,124,125,</P>
<P =
align=3Dleft>126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,</P>
<P align=3Dleft>138,139,140,141,142,145,146 =
(ok=B3adka)</FONT></P></TD>
<TD height=3D75 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>48</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD colSpan=3D2 height=3D33 width=3D"89%"><FONT color=3D#000000 =
face=3DArial size=3D2>
<P align=3Dleft>dodatkowe reklamy zajmuj=B1ce</P>
<P align=3Dleft>mniej ni=BF 0.5 strony</FONT></P></TD>
<TD height=3D33 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D33 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>kryptorekramy</FONT></P></TD>
<TD height=3D33 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P =
align=3Dleft>19,20,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,</P>
<P align=3Dleft>45,46,47,100,</FONT></P></TD>
<TD height=3D33 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>21</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D49 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>opisy urz=B1dze=F1 do kt=F3rych brakuje</P>
<P align=3Dleft>wszystkich informacji (np.Programu - kodu=20
=BCr=F3d=B3owego!)</FONT></P></TD>
<TD height=3D49 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P =
align=3Dleft>50,51,52,53,54,61,62,63,64,73,74,75,76,77(0.5),93,94,</P>
<P align=3Dleft>95,</FONT></P></TD>
<TD height=3D49 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>16,5</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D16 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>pe=B3ne opisy urz=B1dze=F1</FONT></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P =
align=3Dleft>57,58,59,65,66,67,68,69,70,71,72,83,84</FONT></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>13</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D16 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>zagadnienia teoretyczne (KURSY)</FONT></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>91,92,</FONT></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>2</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D33 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>inne potrzebne materia=B3y </P>
<P align=3Dleft>(np. spis tre=B6ci)</FONT></P></TD>
<TD height=3D33 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P =
align=3Dleft>7,13,14,15,16,17,18,23,24,25,79,80,81,82,107,108,</P>
<P align=3Dleft>109(0.5),113,114,115,143,144,</FONT></P></TD>
<TD height=3D33 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>21,5</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D16 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>KRAMIK (w tym 2 strony reklam)</FONT></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>101,102,103,104,105,</FONT></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>5</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D16 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>ok=B3adka</FONT></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>1</FONT></P></TD>
<TD height=3D16 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>1</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D49 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>inne ma=B3o warto=B6ciowe materia=B3y</P>
<P align=3Dleft>(np.wst=EApniak, zdj=EAcia na stronie nr.6 =
urz=B1dze=F1 z=20
numeru)</FONT></P></TD>
<TD height=3D49 width=3D"50%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P=20
=
align=3Dleft>5,6,85,86,87,88,89,90,96,97,98,99,116,117,118,119,120,</FONT=
</P></TD>
<TD height=3D49 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>17</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD height=3D17 width=3D"39%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dleft>Ilo=B6=E6 stron pisma</FONT></P></TD>
<TD height=3D17 width=3D"50%">
<P></P></TD>
<TD height=3D17 width=3D"11%"><FONT color=3D#000000 face=3DArial =
size=3D2>
<P align=3Dright>146</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>1. Reklamy - p=B3atny obszar =
zarobkowy=20
EP-&nbsp;niejednokrotnie przydatny, ale p=B3aci za niego osoba =
reklamuj=B1ca=20
si=EA&nbsp; - nie &nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
czytelnik&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51 =
stron -=20
~35% zawarto=B6ci)</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>2. Kryptoreklama - uwa=BFam =BFe =
jest to r=F3wnie=BF=20
jak wy=BFej p=B3atny obszar zarobkowy. Je=B6li tak nie jest to =
redakcj=EA mo=BFna by=20
nazwa=E6 przynajmniej ma=B3o gospodarn=B1. Uznaj=EA =BFe p=B3aci za =
niego osoba reklamuj=B1ca=20
si=EA. (21 stron - ~14,4% zawarto=B6ci)</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>3. Niepe=B3nowarto=B6ciowe opisy =
urz=B1dze=F1 (warto=B6=E6=20
tylko dla tzw. 'sk=B3adak=F3w' a nie jak sugeruje nazwa pisma =
konstruktor=F3w) - (16,5=20
stron - 11,30% zawarto=B6ci)</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>4. Ma=B3o warto=B6ciowe =
materia=B3y (17 stron -=20
11,64% zawarto=B6ci)</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>5. Pe=B3nowarto=B6ciowe opisy =
urz=B1dze=F1 i=20
warto=B6ciowe materia=B3y: (13+2+21,5=3D36,5 - 25% zawarto=B6ci =
!!!)</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>6. Reszta ok.2,5%</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Wynika st=B1d =BFe p=B3acimy za =
pe=B3nowarto=B6ciowy=20
materia=B3 redakcji <STRONG>(25% zawarto=B6ci pisma!!!)</STRONG>&nbsp;=20
7,50z=B3/36,5strony =3D 20,5 grosza za stron=EA !! </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>W zwi=B1zku z tym apeluj=EA do =
redakcji poprawcie=20
ten wsp=F3=B3czynnik ! </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Przecie=BF 90% =
niepe=B3nowarto=B6ciowych stron=20
mo=BFecie uczyni=E6 w pe=B3ni u=BFytecznymi je=B6li udost=EApnicie do =
opis=F3w urz=B1dze=F1=20
<STRONG>kody =BCr=F3d=B3owe</STRONG>&nbsp; (nie wynikowe =
!!!).</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Czy=BFby redakcja by=B3a tak =
pazerna na kity=20
?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Przecie=BF tak naprawd=EA =
elektronika=20
profesjonalist=EA te kity nie interesuj=B1. Je=B6li chcecie nastawi=E6 =
si=EA na sprzeda=BF=20
kit=F3w to zmie=F1cie nazw=EA pisma (np. magazyn dla sk=B3adaczy kit=F3w =
itp.) i nikogo=20
nie b=EAdziecie wtedy oszukiwa=E6.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Elektronika zajmuj=B1cego si=EA =
profesjonalnie t=B1=20
dziedzin=B1 z pewno=B6ci=B1 zainteresuj=B1 Wasze cz=EAsto nowatorskie =
rozwi=B1zania=20
prolem=F3w, kursy, kody =BCr=F3d=B3owe s=B1 bardzo dobrym =BCr=F3d=B3em =
wiedzy - a kody wynikowe=20
nikomu z pewno=B6ci=B1 nie pos=B3u=BF=B1 do poszerzenia =
wiedzy.</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>W zwi=B1zku z powy=BFszym jako =
znak protestu=20
proponuj=EA wszystkim czytelnikom EP kt=F3rzy zgadzaj=B1 si=EA ze mn=B1 =
wys=B3anie na adres=20
redakcji: </FONT><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2><A=20
href=3D"mailto:ep_at_nospam_avt.com.pl">ep_at_nospam_avt.com.pl</A> kopii w/w tekstu. By=E6 =
mo=BFe ilo=B6=E6=20
list=F3w od czytelnik=F3w sk=B3oni redakcj=EA do przemy=B6le=F1 i zmian, =
bo jak dot=B1d, to co=20
jaki=B6 czas kto=B6 opisywa=B3&nbsp; ten problem (zdaje si=EA =BFe EP =
3/2000) i redakcja=20
nic sobie z tego nie robi=B3a. Przepraszam - postanowi=B3a =
udost=EApnia=E6 kody wynikowe=20
program=F3w do dzia=B3u Projekty Czytelnik=F3w. FARSA !!!!</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3D"Arial CE" size=3D2>Od redakcji oczekuj=EA rzetelnego =
przyjrzenia=20
si=EA problemowi, niewielkiej zmiany polityki i rych=B3ej odpowiedzi (na =
li=B6cie) i=20
by=E6 mo=BFe mniej rych=B3ej w =
EP.</FONT></DIV></FONT></DIV></BODY></HTML>

------= NextPart000_003C_01BFBFEA.79919620--


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Grzegorz" <gglobus_at_nospam_friko5.onet.pl>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!) długie
Date: Wed, 17 May 2000 12:45:42 +0200


Zgadzam się z tym , ale ja po prostu przestałem kupować tę "nędzę" pare lat
temu.Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "/\\_MS_/\\" <m____s_at_nospam_viper.pl>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!) długie
Date: Wed, 17 May 2000 12:53:37 +0200Grzegorz napisał(a) w wiadomości: <8ftt54$rlp$1_at_nospam_h1.uw.edu.pl>...
Zgadzam się z tym , ale ja po prostu przestałem kupować tę "nędzę" pare lat
temu.
Poradzcie mi jakies pisemko o cyfrowce
tylko na poziomie , bo z EP to ja tez
zrezygnowalem jakis czas temu
_ _
||\_/||
|| S || m____s_at_nospam_viper.pl
--
Własna strona WWW, w 5 minut, bez znajomości HTML - http://wizytowka.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Andreas Lisson" <lisson_at_nospam_online-club.de>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!) długie
Date: Thu, 18 May 2000 01:20:05 +0200Grzegorz <gglobus_at_nospam_friko5.onet.pl> schrieb in im Newsbeitrag:
8ftt54$rlp$1_at_nospam_h1.uw.edu.pl...
Zgadzam się z tym , ale ja po prostu przestałem kupować tę "nędzę" pare
lat
temu.


Witam gropowiczow,
ja tu w Niemczech od wieeeeelu lat czytam EP, wprawdzie inne czasopisma jak
np.ELEKTOR czy ELV rowniez czytam.
Stwierdzic jednak musze, ze i w tych niemieckich czasopismach reklamy jest
bardzo duzo, lecz w polskiej EP jest tej reklamy ostatnio OGROMNIE duzo.
Cena polskiej EP choc porownywalnie z ELEKTOR czy ELV przystepna (50%
tansza) to jednak ze wzgledu na brak "tresci" EP staje sie byc czasopismem
coraz mniej atrakcyjnym.

Czasopismo to nabiera charakter domu wysylkowego gotowych urzadzen lub kitow
ktorych cena w znacznym stopniu zdominowana jest koniecznoscia dodatkowego
zakupu programu czesto "wsadowego" do mikrokontrollera stosowanego w
projekcie.

Wyrazy uznania naleza sie pracownikom AVT za ciekawe artykoly oraz
konstrukcje, ale czy Ty "Droga Redakcjo EP" musisz dodatkowo "kasowac" za
programy ??
Udostepnijcie programy gratis, (tu zwracam sie do redakcji EP) zaplaccie
"dobrze" tworcom nowych ciekawych projektow i publikujcie ich wieksza ilosc
na waszych lamach wydawniczych EP.
Wtedy to napewno bedziecie zmuszeni ze wzgledu na popyt waszego czasopisma
zwielokrotnic jego naklad , zas reklame mozecie zredukowac o 50% a
przyniesie Wam wieksze korzysci nie trzeba bedzie "werbowac" ze "to miejsce
kosztuje 50 zl" bo za "to miejsce" beda Wam proponowac firmy nawet 200zl,
byle je u Was dostac !!!

Szanowna Redakcjo EP, nie twierdzcie jednak, ze ta wlasnie droga
podazacie, - chyba ze Wam sie kierunki pomylily :-)).
Wiem ze krytykowac jest latwo, wiem tez ze "czasami" staracie sie o projekty
na drodze konkursow, jednak kto za niepewne zdobycie nagrodzonego miejsca w
konkursie pozbedzie sie praw autorskich swego projektu ?

Wiem tez jednak chociazby z wlasnego doswiadczenia, a elektronikiem jestem
od 30-tu lat, ze w glowac i umyslach ludzi tkwia niesamowite pomysly a nawet
i patenty, a wierzcie mi "POLAK POTRAFI !!", lecz ludzie ci nie potrafia ich
zrealizowac samodzielnie a czasami do realizacji potrzeba zespolu fachowcow,
dobrego programiste, a niekiedy brak tylko srodkow finansowych.

W takich przypadkach ludzie ci niejednokrotnie sklonni sa do "odstapienia"
za bardzo niska cene swojego projektu. Lecz ludzie ci nie opublikuja go
gratis lub prawie gratis, nieraz wola nawet aby projekt ten wogule nie ujzal
swiatla dziennego. Pomyslcie nad tym jak dotrzec do tych wlasnie ludzi, ja
jestem przekonany ze sie oplaci.

Hej, szanowni Grupowicze a moze bysmy tak MY utworzyli w internecie cos na
wzor gieldy pomyslow gdzie oglaszano by projekty ogolnie, oraz projekty dla
realizacji ktorych poszukuje sie pomocy osoby posiadajacej okreslone
umiejetnosci, co Wy na to ??

Ja na przyklad chetnie nawiaze kontakt z osoba ktora zna dobrze assembler
TLCS-900 Toshiby dla mikrokontrollerow serii TMP93xx (jestem nawet w
posiadaniu tego srodowiska tworczego), cel dokonczenie projektu nad ktorym
pracowalem ponad 4 lata, sam projekt podobny jest do Basic Stamp firmy
Parallax lecz znacznie ciekawszy i z wiekszym rozmachem.

OK, koncze, pozdrawiam, a Redakcji EP zycze wyboru "konstruktywnego"
kierunku na drodze swego rozwoju :-))
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Radosław Smaga" <radzio_at_nospam_box.pop.pl>
Subject: Odp: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!) długie
Date: Wed, 17 May 2000 13:46:56 +0200


Witam,

Dawno temu kupowalem to pisemko, kiedys mieli troche wiecej analogowki i to
bylo OK. Wiele razy mi sie zdarzylo, ze potrzebowalem "na szybko" jakis
ukladzik i znajdowalem go w EP.
Jednak wszelkie "kity" z mikrokontrolerami czy innymi ukladami
programowalnymi bez kodu zrodlowego sa nic nie warte - w wiekszosci wypadkow
program jest kluczowa sprawa dla dzialania ukladu. Mamy tutaj dwa wyjscia:
1. kupic zaprogramowany scalak w EP - montujemy wtedy taki uklad, wlazamy
zasilanie i ... uklad dziala, lecz nie mamy zielonego pojecia w jaki sposob.
2. probowac samemu napisac program - w tym wypadku to ja wole elektronike
tez zrobic samemu :)
Mysle, ze kody zrodlowe programow moznaby chociaz zamiescic na stronie www.
Oczywiscie, w ten sposob spadna zyski EP, lecz przeciez mamy doczynienia z
czasopismem dla elektronikow a nie z np. firma wysylkowa typu ELFA.
Jesli chodzi o reklamy, to czasem nawet sie przydaja - kilka razy
skorzystalem z ogloszen. Jednak ilosc ich jest przerazajaca!

Pozdrawiam,

Radoslaw Smaga radzio_at_nospam_box.pop.plPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "E84" <e84_at_nospam_go2.pl>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!) długie
Date: Wed, 17 May 2000 16:04:59 +0200


Witam wszystkich.
Najlepszy byl Elektronik Elektor, ale jakos nie podobal sie korporacjom
takim jak EP, ktora zeszla
na kity dla dzieci i uczniow technikum i EdW w ktorym jest jeszcze mniej.
Zreszta obydwie te korporacje puszczaja do druku te same artykuly.
Na dzien dzisiejszy najbiedniejszy ale najciekawszy jest Praktyczny
Elektronik.
Jedyna sesowna rada zanim kupisz zerknij do srodka, bo poco komu makulatura.
Pozdrowka Ernest.Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Tomek" <tlodek_at_nospam_polbox.com>
Subject: =?iso-8859-2?Q?Re:_Do_czytelnik=F3w_i_redakcji_Elektroniki_Praktyczne?=
Date: Wed, 17 May 2000 18:56:24 GMT


Proponuje aby reklamy i inne tresci redakcja umieszczala w osobnym dodatku
do EP , ale za osobna oplata
(odliczona od EP :-))


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jfox_at_nospam_friko6.onet.pl (J.F.)
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!)
Date: Wed, 17 May 2000 20:22:43 GMT


On Wed, 17 May 2000 18:56:24 GMT, Tomek wrote:
Proponuje aby reklamy i inne tresci redakcja umieszczala w osobnym dodatku
do EP , ale za osobna oplata
(odliczona od EP :-))

I tu sie byc moze mylisz. Dodatek bedzie za darmo, ale cena
podstawowego wydania wzrosnie. Gazety zyja z reklam.

Ewentualnie beda dwie wersje: gruba za 5zl i cienka ... za 10 :-)

J.Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: jareka1234_at_nospam_dawid.com.pl (Jaroslaw Andrzejewski)
Subject: =?ISO-8859-2?Q?Re:_Odp:_Do_czytelnik=F3w_i_redakcji_Elektroniki_Praktyczn?=
Date: Thu, 18 May 2000 10:06:57 GMT


Wed, 17 May 2000 13:46:56 +0200, "Radosław Smaga" <radzio_at_nospam_box.pop.pl>
napisał(-a):

Mysle, ze kody zrodlowe programow moznaby chociaz zamiescic na stronie www.
Oczywiscie, w ten sposob spadna zyski EP, lecz przeciez mamy doczynienia z
czasopismem dla elektronikow a nie z np. firma wysylkowa typu ELFA.
No, i Elfa katalog daje za darmo!

Jesli chodzi o reklamy, to czasem nawet sie przydaja - kilka razy
skorzystalem z ogloszen. Jednak ilosc ich jest przerazajaca!
Do ogłoszeń do dobry jest np. "Elektronika Profesjonalna" (AFAIR
tytuł) - za darmo.
--
Jarek Andrzejewski
(UWAGA: z adresu wytnij CYFRY - to jest pułapka na spamerów)

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Ireneusz Niemczyk <i.niemczyk_at_nospam_multispedytor.com.pl>
Subject: Re: Do =?iso-8859-2?Q?czytelnik=F3w?= i redakcji Elektroniki
Date: Thu, 18 May 2000 10:12:46 +0200


Bardzo fajne wypowiedzi - tylko czy sądzicie, że S.R.E.P. (Szanowna
Redakcja.....) to czyta ?
Leciały kiedyś podobne rzeczy na news.ep.com.pl (elektronika) i nie
przypominam sobie, by S.R.E.P. raczyła odpowiedzieć (może zbyt szybko
zabiłem ich newsy). Żyjemy w idiotycznych czasach (pieniądza) i nie
możemy się z tym pogodzić.

Pozdrawiam grupę.
--
PZD, Irek.N. (ALIAS)

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Tomasz Gumny" <tomasz.gumny_at_nospam_ep.com.pl>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!) długie
Date: Thu, 18 May 2000 09:13:41 GMT


Bardzo fajne wypowiedzi - tylko czy sądzicie, że S.R.E.P. (Szanowna
Redakcja.....) to czyta ?

To zalezy co rozumiesz pod pojeciem "Redakcja".
TG

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Mariusz" <mariusz_at_nospam_cz.onet.pl>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!) długie
Date: Thu, 18 May 2000 11:28:52 +0200


Hmmm, no chyba kolega miał na myśli (tak jak my wszyscy) ludzi którzy
decydują o kształcie tego pisma (Zbysiński?), faktem jest, że już czas jakiś
na listach dyskusyjnych wypływa problem upadku EP, jak na razie bez
zainteresowania i jakichkolwiek zmian ze strony Redakcji
Pozdrawiam
Mariusz

Tomasz Gumny napisał(a) w wiadomości:
<9vOU4.83504$O4.1668016_at_nospam_news.tpnet.pl>...
Bardzo fajne wypowiedzi - tylko czy sądzicie, że S.R.E.P. (Szanowna
Redakcja.....) to czyta ?

To zalezy co rozumiesz pod pojeciem "Redakcja".
TGPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Ireneusz Niemczyk <i.niemczyk_at_nospam_multispedytor.com.pl>
Subject: Re: Do =?iso-8859-2?Q?czytelnik=F3w?= i redakcji Elektroniki
Date: Thu, 18 May 2000 12:05:06 +0200


Tomku (internet zbliża ;) nie mam zielonego pojęcia jakie są relacje w
EP, sądzę jednak iż redaktorzy mają niewiele większy wpływ na kształt
czasopisma niż my - szare ludki. Jeśli czujesz się w jakiś kolwiek
sposób związany z S.R.E.P. (poza kasą) to wspaniale - jest szansa na
wymianę poglądów, a co za tym idzie szansa na zmiany.


Tomasz Gumny wrote:

Bardzo fajne wypowiedzi - tylko czy sądzicie, że S.R.E.P. (Szanowna
Redakcja.....) to czyta ?

To zalezy co rozumiesz pod pojeciem "Redakcja".
TG

--
PZD, Irek.N. (ALIAS)
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Tomasz Gumny" <tomasz.gumny_at_nospam_ep.com.pl>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej
Date: Fri, 19 May 2000 07:55:37 GMT


[...] jest szansa na wymianę poglądów, a co za tym idzie szansa na zmiany.

Dobra, napisze co tym mysle, ale zastrzegam sa to wylacznie moje poglady.
Najczesciej powtarzajace sie zadanie dotyczy udostepnienia kodow zrodlowych.
Kilka lat temu w opisie jednego czy dwoch prostych projektow zamiescilem pelny
listing programu. Efektem byla kupa listow z prosba o przyslanie tych programow
na dyskietce/mailem, prosby o wyjasnienie szczegolow, wprowadzenie modyfikacji
i skompilowanie zmienionych zrodel itp. Byly tez skargi na marnowanie papieru.
Ktos tutaj stwierdzil, ze takie programy moga sluzyc do nauki. Przeciez w
notach aplikacyjnych procesorow jest zatrzesienie oprogramowania ze zrodlami.
Czy kupujac np. procesor audio albo dowolna inna wieksza kostke ktos zada
od producenta podania mikrokodu. Nie, bo zostalby wysmiany.
Czy nie mozna podobnie traktowac zaprogramowanych procesorow z EP?
Gdzies padlo okreslenie "skladak". Kazdy z nas jest takim "skladakiem".
O kosciach ktore stosujemy wiemy tylko tyle i producent chcial zebysmy
wiedzieli i musimy sie z tym pogodzic.
TG
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Mariusz" <mariusz_at_nospam_cz.onet.pl>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej
Date: Fri, 19 May 2000 10:38:26 +0200


Witam !
1. Czy ta prostota projektów uzasadnia ich ceny?
2. Czy cena płytek drukowanych, jest adekwatna do ich skomplikowania (patrz
Praktyczny Elektronik)
3. Czy reklamowanie niektórych kitów mikroprocesorowych jako edukacyjnych,
to prac dyplomowych itd, a potem odmowa udostępnienia kodu programu (a taki
JEST wymagany przez nauczycieli) jest w porządku w momencie, kiedy uczeń już
taki kit zakupi (zachęcony reklamą)?
4. Płacąc za czasopismo, oprócz reklam (nie podważam sensu ich drukowania)
nie mamy prawa żądać treści merytorycznych, przykładów zastosowań itd? Jeśli
mamy płacić za same reklamy to ja przepraszam bardzo, ale to chyba
pomyłka... Projekty żywcem wzięte z not aplikacyjnych, ze zmienionym 1 lub
dwoma rezystorami nie są warte aby za nie płacić, wystarczy zamówić noty
aplikacyjne w firmie, sami przyślą dokładając masę reklamówek....
5. Od roku, albo i nawet dłużej, znajdują się płytki z błędem. Nikt nie był
łaskaw zamieścić sprostowania na łamach EP, lub tych płytek poprawić przy
którymś tam z kolei zamówieniu.
6. Oferowanie projktantom ciekawych projektów 500 czy 600 zł, i 5%, lub
nawet nie za projekt i kod źródłowy jest ŚMIESZNE. Skoro tak dobrze EP
prosperuje, to czemu jest coraz mniej treści merytorycznej, a coraz więcej
reklam?
7. Co do zamieszczania kodu źródłowego, to nic prostszego, zamieścić go na
stronie www (ale w formie źrodłowej, nie skompilowanej), umieścić na CD i
zaznaczyć, że kod jaki jest taki jest i koniec. Nie bedziecie go udoskonalać
ani modyfikować na czyjeś życzenie. Pomijam fakt, że do większości kitów nie
ma nawet dostępnego kodu w wersji skompilowanej.....
8. Skoro my tutaj, w internecie, jesteśmy tacy wredni i się czepiamy, to
może rozpisać ankietę z sensownymi pytaniami na temat kształtu pisma, kodów
źródłowych, reklam, zawartości cd itd. i zamieścić w gazecie. Niech się
wypowiedzą wszyscy czytelnicy pisma, wtedy będzie wiadomo, jaki EP
reprezentuje poziom.
9. Robicie jakiś kit, obiecujecie kontynuację, roztaczacie świetlane wizje
zastosować przed młodymi ludźmi, wyciągacie od nich kasę i się na nich
wypinacie. Tak było z większością (o ile nie ze wszystkimi kitami
mikroprocesorowymi)
Jak na razie, gazeta reprezentuje poziom reklamówki firm elektronicznych w
Polsce, i reklamówkę Waszej, drodzy autorzy, radosnej twórczości ( kup EP,
potem kup kit i się baw. Jak chcesz wiedzieć coś więcej, to załatw sobie
noty aplikacyjne (reklamy dystrybutorów są w EP) i zrób sobie sam, jak nie
umiesz, to płać i o nic nie pytaj, jak coś nie działa, to twoja wina i kup
jeszcze raz......)
Nie tędy droga...... Róbcie tak dalej, tutaj zwracam się do Redakcji, a
niedługo bedziecie czytać sami swoje pismo.....

Pozdrawiam
MariuszTomasz Gumny napisał(a) w wiadomości: ...
[...] jest szansa na wymianę poglądów, a co za tym idzie szansa na zmiany.

Dobra, napisze co tym mysle, ale zastrzegam sa to wylacznie moje poglady.
Najczesciej powtarzajace sie zadanie dotyczy udostepnienia kodow
zrodlowych.
Kilka lat temu w opisie jednego czy dwoch prostych projektow zamiescilem
pelny
listing programu. Efektem byla kupa listow z prosba o przyslanie tych
programow
na dyskietce/mailem, prosby o wyjasnienie szczegolow, wprowadzenie
modyfikacji
i skompilowanie zmienionych zrodel itp. Byly tez skargi na marnowanie
papieru.
Ktos tutaj stwierdzil, ze takie programy moga sluzyc do nauki. Przeciez w
notach aplikacyjnych procesorow jest zatrzesienie oprogramowania ze
zrodlami.
Czy kupujac np. procesor audio albo dowolna inna wieksza kostke ktos zada
od producenta podania mikrokodu. Nie, bo zostalby wysmiany.
Czy nie mozna podobnie traktowac zaprogramowanych procesorow z EP?
Gdzies padlo okreslenie "skladak". Kazdy z nas jest takim "skladakiem".
O kosciach ktore stosujemy wiemy tylko tyle i producent chcial zebysmy
wiedzieli i musimy sie z tym pogodzic.
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Ireneusz Niemczyk <i.niemczyk_at_nospam_multispedytor.com.pl>
Subject: Re: Do =?iso-8859-2?Q?czytelnik=F3w?= i redakcji Elektroniki
Date: Fri, 19 May 2000 11:11:55 +0200


Mariusz wrote:

Witam !
1. Czy ta prostota projektów uzasadnia ich ceny?
2. Czy cena płytek drukowanych, jest adekwatna do ich skomplikowania (patrz
Praktyczny Elektronik)
3. Czy reklamowanie niektórych kitów mikroprocesorowych jako edukacyjnych,
to prac dyplomowych itd, a potem odmowa udostępnienia kodu programu (a taki
JEST wymagany przez nauczycieli) jest w porządku w momencie, kiedy uczeń już
taki kit zakupi (zachęcony reklamą)?
4. Płacąc za czasopismo, oprócz reklam (nie podważam sensu ich drukowania)
nie mamy prawa żądać treści merytorycznych, przykładów zastosowań itd? Jeśli
mamy płacić za same reklamy to ja przepraszam bardzo, ale to chyba
pomyłka... Projekty żywcem wzięte z not aplikacyjnych, ze zmienionym 1 lub
dwoma rezystorami nie są warte aby za nie płacić, wystarczy zamówić noty
aplikacyjne w firmie, sami przyślą dokładając masę reklamówek....
5. Od roku, albo i nawet dłużej, znajdują się płytki z błędem. Nikt nie był
łaskaw zamieścić sprostowania na łamach EP, lub tych płytek poprawić przy
którymś tam z kolei zamówieniu.
6. Oferowanie projktantom ciekawych projektów 500 czy 600 zł, i 5%, lub
nawet nie za projekt i kod źródłowy jest ŚMIESZNE. Skoro tak dobrze EP
prosperuje, to czemu jest coraz mniej treści merytorycznej, a coraz więcej
reklam?
7. Co do zamieszczania kodu źródłowego, to nic prostszego, zamieścić go na
stronie www (ale w formie źrodłowej, nie skompilowanej), umieścić na CD i
zaznaczyć, że kod jaki jest taki jest i koniec. Nie bedziecie go udoskonalać
ani modyfikować na czyjeś życzenie. Pomijam fakt, że do większości kitów nie
ma nawet dostępnego kodu w wersji skompilowanej.....
8. Skoro my tutaj, w internecie, jesteśmy tacy wredni i się czepiamy, to
może rozpisać ankietę z sensownymi pytaniami na temat kształtu pisma, kodów
źródłowych, reklam, zawartości cd itd. i zamieścić w gazecie. Niech się
wypowiedzą wszyscy czytelnicy pisma, wtedy będzie wiadomo, jaki EP
reprezentuje poziom.
9. Robicie jakiś kit, obiecujecie kontynuację, roztaczacie świetlane wizje
zastosować przed młodymi ludźmi, wyciągacie od nich kasę i się na nich
wypinacie. Tak było z większością (o ile nie ze wszystkimi kitami
mikroprocesorowymi)
Jak na razie, gazeta reprezentuje poziom reklamówki firm elektronicznych w
Polsce, i reklamówkę Waszej, drodzy autorzy, radosnej twórczości ( kup EP,
potem kup kit i się baw. Jak chcesz wiedzieć coś więcej, to załatw sobie
noty aplikacyjne (reklamy dystrybutorów są w EP) i zrób sobie sam, jak nie
umiesz, to płać i o nic nie pytaj, jak coś nie działa, to twoja wina i kup
jeszcze raz......)
Nie tędy droga...... Róbcie tak dalej, tutaj zwracam się do Redakcji, a
niedługo bedziecie czytać sami swoje pismo.....

Pozdrawiam
Mariusz

No właśnie - obawiam, się Mariuszu, że atakujesz jedyną osobę, która miała
odwagę napisać (z tamtej strony), a która jest Bogu-Ducha-Winna ;). Napisz to
samo kierując post do redakcji, chętnie się dopiszę.

--
PZD, Irek.N. (ALIAS)Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Mariusz" <mariusz_at_nospam_cz.onet.pl>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej
Date: Fri, 19 May 2000 11:35:16 +0200


Ups, sorry. Szczerze mówiąc, wyszedłem z załozenia, że skoro czyta to Tomek,
to czytają i inni z redakcji...
Nie było moim zamiarem zgnoić człowieka za to że się odezwał..
Propozycja do Tomka: prześlij to, albo daj na wydruku osobom odpowiedzialnym
za kształt pisma. Może ktoś jeszcze będzie miał odwagę podyskutować...
Obawiam się że kierowanie postów do redakcji, mija się z celem. Musi im to
dać ktoś od nich, i zainteresować sprawą kogo trzeba.....

Puk, puk, Panie Zbysiński, jest pan tam? Prosimy do nas, do stolika !
Pozdrawiam
Mariusz

(ciach...)
No właśnie - obawiam, się Mariuszu, że atakujesz jedyną osobę, która miała
odwagę napisać (z tamtej strony), a która jest Bogu-Ducha-Winna ;).
Napisz to
samo kierując post do redakcji, chętnie się dopiszę.
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Ireneusz Niemczyk <i.niemczyk_at_nospam_multispedytor.com.pl>
Subject: Re: Do =?iso-8859-2?Q?czytelnik=F3w?= i redakcji Elektroniki
Date: Fri, 19 May 2000 11:03:25 +0200


Tomasz Gumny wrote:

[...] jest szansa na wymianę poglądów, a co za tym idzie szansa na zmiany.

Dobra, napisze co tym mysle, ale zastrzegam sa to wylacznie moje poglady.
Najczesciej powtarzajace sie zadanie dotyczy udostepnienia kodow zrodlowych.
Kilka lat temu w opisie jednego czy dwoch prostych projektow zamiescilem pelny
listing programu. Efektem byla kupa listow z prosba o przyslanie tych programow
na dyskietce/mailem, prosby o wyjasnienie szczegolow, wprowadzenie modyfikacji
i skompilowanie zmienionych zrodel itp. Byly tez skargi na marnowanie papieru.
Ktos tutaj stwierdzil, ze takie programy moga sluzyc do nauki. Przeciez w
notach aplikacyjnych procesorow jest zatrzesienie oprogramowania ze zrodlami.
Czy kupujac np. procesor audio albo dowolna inna wieksza kostke ktos zada
od producenta podania mikrokodu. Nie, bo zostalby wysmiany.
Czy nie mozna podobnie traktowac zaprogramowanych procesorow z EP?
Gdzies padlo okreslenie "skladak". Kazdy z nas jest takim "skladakiem".
O kosciach ktore stosujemy wiemy tylko tyle i producent chcial zebysmy
wiedzieli i musimy sie z tym pogodzic.
TG

Bardzo mi miło :), ale wydaje mi się, że ten problem można łatwo rozwiązać.
Wystarczy na serverze FTP umieścić źródła oraz kod wynikowy. Jeżeli dopisze się
jeszcze _Redakcja nie ma ŻADNYCH możliwości zmian/korekt/tłumaczeń_ (o ile
faktycznie jest to problemem - choćby z racji ilości tego typu zgłoszeń) w stopce
artykułu (i może www/ftp) to nie powinny mieć miejsce próby o których piszesz.

Kwestia edukacyjnej strony źródeł - znakomita (niestety jeszcze...) część
społeczeństwa nie zna na tyle język not aplikacyjnych, aby poradzić sobie z
zdobyciem wiedzy tam zawartej. Poza tym sama nota jest.... jałowa, o wiele łatwiej
można posiąść wiedzę mając u boku coś na czym można zawiesić oko i śrubokręt
(projekty są wyjaśniane).

Zwróć też uwagę, że istnieje kolosalna różnica pomiędzy mikrokodem jakiejś kostki
(_gotową kostką_) a kodem źródłowym np: procesorka w jakimś projekcie
(_urządzeniem_). Producent kostek musi zagwarantować niezmienność - inaczej będzie
żywcem zjedzony przez odbiorców (przeniosą się do bardziej stałego w produkcji).
Poza tym nie wiesz, czy wielkie koncerny nie grzebią w mikrokodach - może producent
mający duże i stałe zamówienie zrobi odstępstwo od serii, a przy okazji napisze
na kostce np: DAEWO1223/a (co gwarantuje mu święty spokój). Inaczej sprawa wygląda
z projektami - każdy może być praktycznie niepowtarzalny i nikomu to nie będzie
przeszkadzało. Po prostu KIT232 pana Wacka będzie troszkę zmieniony w stosunku do
kitu Jurka. No problem (jak mawiało pewne stworzenie).

Dzięki za odpowiedź, ja pewnie nie miał bym odwagi w podobnej sytuacji (bał bym się
zakrzyczenia - psychoza tłumu).

Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrych pomysłów do projektów, Irek.

--
PZD, Irek.N. (ALIAS)
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Włodzimierz Plewa" <pleban_at_nospam_free.koti.com.pl>
Subject: Odp: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej
Date: Fri, 19 May 2000 10:13:33 GMT


Cieszę się że wywołałem takie zainteresowanie na grupie.
Uważam, że nie jest wyjściem zaprzestanie czytania EP. Lepiej zmienić w
jakiś sposób jego kształt.
Pytanie jak to zrobic ?
Jedną z propozycji było 'zalanie' redakcji EP mailami.
Ktoś napisał że jest to nie fair. Może i tak ale jak inaczej wpłynąć na
kształt pisma?
Ktoś wysłał już takiego maila ( i nawet dostał odpowiedź).
Co o tym sądzicie?
Co sądzi o tym redakcja ?(Z pewnością czytują listę)
Włodzimierz PlewaPoprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "piotr" <peforsa_at_nospam_box.wroc.pl>
Subject: Odp: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!) długie
Date: Thu, 18 May 2000 22:32:02 +0200


Prowdopodobnie jednak niektorzy, czytaja, gdyz tak sie przejalem tym ze bede
mial jakis wplyw na EP, ze wyslalem list o reklamach do EP z wlasnym
komentarzem i odziwo dostalem odpowiedz ze REDAKCJA odpowien na te postulaty
w numerze 6/2000, wiec zobaczymy....


--
--------------------------------------------------
Nowa strona o elektronice: mikrokontrolery, gal-e i inne
http://www.mikrokontroler.prv.pl


Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Ireneusz Niemczyk <i.niemczyk_at_nospam_multispedytor.com.pl>
Subject: Re: Do =?iso-8859-2?Q?czytelnik=F3w?= i redakcji Elektroniki
Date: Fri, 19 May 2000 08:10:52 +0200


Piotr wrote:

Prowdopodobnie jednak niektorzy, czytaja, gdyz tak sie przejalem tym ze bede
mial jakis wplyw na EP, ze wyslalem list o reklamach do EP z wlasnym
komentarzem i odziwo dostalem odpowiedz ze REDAKCJA odpowien na te postulaty
w numerze 6/2000, wiec zobaczymy....

--
> --------------------------------------------------
> Nowa strona o elektronice: mikrokontrolery, gal-e i inne
> http://www.mikrokontroler.prv.pl

Witam,
czasami zdarza mi się _popełnić_ EP i pamiętam, że były już odpowiedzi na
podobny temat. Może dla równowagi obok pochwał puszczają od czasu do czasu
negatywne wieści.

Zobaczymy.... ;)

--
PZD, Irek.N. (ALIAS)Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Juliusz" <juliusz_at_nospam_multi-ip.com.pl>
Subject: Re: Do czytelników i redakcji Elektroniki Praktycznej (Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów !!!) długie
Date: Thu, 18 May 2000 14:05:57 GMT


To prawda, juz sie zygac chce od tej EP, Same reklamy i nic wiecej, wielkie
gowno. Jak kiedys chcialem sprzedac im kilka projektow to oferowali
400-600zl i tyle. Jak zapytalem, ze chce zarabiac na zaprogramowanych
prockach to nie mozna :-) Mam im dac zrodla :-)

Juliusz
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: Marcin Wolcendorf <wolcendo_at_nospam_free.polbox.pl>
Subject: Re: Do =?iso-8859-2?Q?czytelnik=F3w?= i redakcji Elektroniki
Date: Thu, 18 May 2000 15:05:14 GMT
Juliusz wrote:

To prawda, juz sie zygac chce od tej EP, Same reklamy i nic wiecej, wielkie
gowno. Jak kiedys chcialem sprzedac im kilka projektow to oferowali
400-600zl i tyle. Jak zapytalem, ze chce zarabiac na zaprogramowanych
prockach to nie mozna :-) Mam im dac zrodla :-)

He, he. Spryciarze... W takim przypadku- nie ma się czemu dziwić- chcą
zarabiać na wszystkich i nikomu nie chcą dać zarobić- sami niewiele mają do
zaoferowania. Stąd też i nędza w projektach. Jak tak dalej pójdzie, to nikt im
już tego kupować nie będzie. Pouczającym jest fakt zamknięcia ich sklepu w
przejściu podziemnym przy GUS-ie- mieli za małe zyski. Ciekawe- dlaczego? A jak
to jest, ze inni tam obecni zyski mają?
O ile pamiętam to od zawsze źródeł programów (do prezentowanych urządzeń)
to u nich nie było. Więcej się już nauczyłem z Bajtka (czy ktoś to jeszcze
pamięta?) niż od nich.
A jak kiedyś puścili źródła jakiś procedur arytmetycznych w kursie dla '51,
to włos się na głowie sam podnosił. Nie, że nieoptymalne. To w ogóle nie miało
szans działać.
Ech, szkoda gadać.


--
Pozdrawiam,

Marcin Wolcendorf.

'Jasny dzien ma swoje rozne jasne strony,
Ale jednak, mimo wszystko, twierdze, ze
W prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem.
Zreszta- sami przekonacie o tym sie.'
Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
Date: Fri, 19 May 2000 08:43:04 +0200
From: Dariusz =?iso-8859-2?Q?Kami=F1ski?= <tukandkm_at_nospam_box43.gnet.pl>
Subject: Re: Do =?iso-8859-2?Q?czytelnik=F3w?= i redakcji ElektronikiJuliusz wrote:

To prawda, juz sie zygac chce od tej EP, Same reklamy i nic wiecej, wielkie
gowno. Jak kiedys chcialem sprzedac im kilka projektow to oferowali
400-600zl i tyle. Jak zapytalem, ze chce zarabiac na zaprogramowanych
prockach to nie mozna :-) Mam im dac zrodla :-)

Juliusz

Możesz być zdenerwowany, ale nie zwalnia Cię to od zachowania
zasad kultury w wypowiedzi - to jest grupa news, a nie Twoje gumno.

Dariusz Kamiński

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: JK <Janusz_k_at_nospam_um.bielsko.pl>
Subject: Re: Do =?iso-8859-2?Q?czytelnik=F3w?= i redakcji Elektroniki
Date: Thu, 18 May 2000 18:25:30 GMT


Zgadzam się. Kupiłem ostatni ich numer 5/2000, przecierz tam nie ma co
czytać,
a projekty typu procek+parę oporów i zasilacz bez programu są bez sensu,
nawet kitów nie
nie kupuję bo w każdym projekcie coś bym przerobił pod własne potrzeby,
ale pisać program od początku to po co mi kit. Kompletna paranoja.
Zgadzam się z Ernestem że najlepszy był jeszcze EE. A teraz to w
zasadzie nie ma dobrego pisma dla elektroników.
Janusz K