czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???Masz problem? Zapytaj na forum elektroda.pl

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Magik" <wladek_g_at_nospam_o2.pl>
Subject: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 11:22:27 +0200


witam
mam bardzo pilna potrzebe przetłumaczenia tekstu o wzmacniaczach
izolacyjnych:

THEORY OF OPERATION
The ISO122 isolation amplifier uses an input and an output
section galvanically isolated by matched 1pF isolating capacitors
built into the plastic package. The input is dutycycle
modulated and transmitted digitally across the barrier.
The output section receives the modulated signal, converts it
back to an analog voltage and removes the ripple component
inherent in the demodulation. Input and output sections are
fabricated, then laser trimmed for exceptional circuitry matching
common to both input and output sections. The sections
are then mounted on opposite ends of the package with the
isolating capacitors mounted between the two sections. The
transistor count of the ISO122 is 250 transistors.
MODULATOR
An input amplifier (A1, Figure 1) integrates the difference
between the input current (VIN/200kW) and a switched
?100mA current source. This current source is implemented
by a switchable 200mA source and a fixed 100mA current
sink. To understand the basic operation of the modulator,
assume that VIN = 0.0V. The integrator will ramp in one
direction until the comparator threshold is exceeded. The
comparator and sense amp will force the current source to
switch; the resultant signal is a triangular waveform with a
50% duty cycle. The internal oscillator forces the current
source to switch at 500kHz. The resultant capacitor drive is
a complementary duty-cycle modulation square wave.
DEMODULATOR
The sense amplifier detects the signal transitions across the
capacitive barrier and drives a switched current source into
integrator A2. The output stage balances the duty-cycle
modulated current against the feedback current through the
200kW feedback resistor, resulting in an average value at the
VOUT pin equal to VIN. The sample and hold amplifiers in the
output feedback loop serve to remove undesired ripple
voltages inherent in the demodulation process.
BASIC OPERATION
SIGNAL AND SUPPLY CONNECTIONS
Each power supply pin should be bypassed with 1mF tantalum
capacitors located as close to the amplifier as possible.
The internal frequency of the modulator/demodulator is set
at 500kHz by an internal oscillator. Therefore, if it is desired
to minimize any feedthrough noise (beat frequencies) from
a DC/DC converter, use a p filter on the supplies (see Figure
4). ISO122 output has a 500kHz ripple of 20mV, which can
be removed with a simple two pole low-pass filter with a
100kHz cutoff using a low cost op amp. See Figure 4.
The input to the modulator is a current (set by the 200kW
integrator input resistor) that makes it possible to have an
input voltage greater than the input supplies, as long as the
output supply is at least ?15V. It is therefore possible when
using an unregulated DC/DC converter to minimize PSR
related output errors with ?5V voltage regulators on the
isolated side and still get the full ?10V input and output
swing. An example of this application is shown in Figure
10.
CARRIER FREQUENCY CONSIDERATIONS
The ISO122 amplifier transmits the signal across the isolation
barrier by a 500kHz duty cycle modulation technique.
For input signals having frequencies below 250kHz, this
system works like any linear amplifier. But for frequencies
above 250kHz, the behavior is similar to that of a sampling
amplifier. The signal response to inputs greater than 250kHzperformance
curve shows this behavior graphically; at input
frequencies above 250kHz the device generates an output
signal component of reduced magnitude at a frequency
below 250kHz. This is the aliasing effect of sampling at
frequencies less than 2 times the signal frequency (the
Nyquist frequency). Note that at the carrier frequency and its
harmonics, both the frequency and amplitude of the aliasing
go to zero.

pozdrawiam========
Path: news-archive.icm.edu.pl!news2.icm.edu.pl!news.onet.pl!not-for-mai

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "SP9LWH" <spam_at_nospam_autorom.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 11:44:17 +0200Użytkownik "Magik" <wladek_g_at_nospam_o2.pl> napisał w wiadomości
news:c8kibl$jjp$1_at_nospam_news.onet.pl...

automat:

ISO122 izolowanie wzmacniacz używa wejścia i produkcji
sekcja galwanicznie odizolowała około zestawiony 1pF izolacyjnych
kondensatorów
urósł do plastycznej paczki. Wejście jest dutycycle
modulował i przetransmitować cyfrowo przez barierę.
Obszar wyjścia otrzymuje modulowany sygnał, przemienia to
z powrotem do analogowego napięcia i usuwa komponent zmarszczki
właściwy w demodulacji. Wejście i obszary wyjścia są
wytworzony, wtedy laser nie zaangażował się dla wyjątkowego zespołu obwodów
pasującego
wspólny do zarówno wejścia i obszarów wyjścia. Sekcje
wtedy jest wsiadany na na przeciwnych kocach paczki z
izolacyjne kondensatory weszły między dwoma sekcjami. The
rachunek tranzystora ISO122 jest 250 tranzystorami.
MODULATOR
Wejściowy wzmacniacz (A1, Figure 1) łączy różnicę
między wejście aktualnym (WINEM / 200kW) i przełączył
?100mA aktualnego źródła. To aktualne źródło jest wprowadzony w życie
do switchable 200mA źródła i ustalony 100mA aktualny
zlew. Aby zrozumieć operację podstawową modulatora,
przyjmij to WINO = 0.0 integratora V. The będzie w szale w jednym
kierunek do progu komparatora jest przewyższony. The
komparator i amper sensu zmuszą aktualne źródło bym
przełącz; wynikły sygnał jest trójkątny kształty fali z
50% cyklu obowiązkowego. Wewnętrzny oscylator zmusza aktualnego
źródło, by przełączyć o 500kHz. Wynikła jazda kondensatora jest
uzupełniająca obowiązek - cykl modulacja fala prostokątna.
DEMODULATOR
Wzmacniacz odczytu dostrzega świetne przejścia przez
pojemnościowa bariera i jazdy przełączone aktualne źródło do
integrator A2. Scena produkcji zachowuje równowagę cło - cykl
modulował aktualny przeciw prądowi sprzężenia zwrotnego przez
200kW opornika sprzężenia zwrotnego, kocząc się wartością średnia w
VOUT przypina równy do WINA. Wzmacniacze próbkowa z pamięcią w
pętla sprzężenia zwrotnego produkcji służ usunąć nieporządany zmarszczkę
napięcia właściwe w procesie demodulacji.
Język" basic" OPERATION
AND SYGNAŁU
Każda szpilka zasilacza powinna zostać obeszła z 1mF tantalem
kondensatory ulokowały się jako blisko do wzmacniacz jako możliwy.
Wewnętrzna częstotliwość modulatora / demodulatora jest ustawiona
w 500kHz przez wewnętrzny oscylator. Dlatego, jeśli to jest zapragnięte
aby pomniejszyć jakiś hałas bezpośredniego połączenia (bił częstotliwości)
od
DC / DC konwerteru, użyj filtra p na zapasach { widzieć Figure
4). ISO122 produkcja ma 500kHz zmarszczki 20mV, który może
zostać usunięty z prosty dwa filtr dolnoprzepustowy bieguna z
100kHz odcięcia używającego niski amper op koszta. Zobacz Figure 4.
Wejście do modulatora jest prądem { odkładać 200kW
opornik wejścia integratora) to robi to możliwe by mieć
większy niż napięcia wejścia wejściowe zapasy, tak długo jak
zapas produkcji jest co najmniej ?15V. To jest dlatego możliwe kiedy
używając unregulated DC / DC konwerteru, by pomniejszyć PSR
związane błędy produkcji z ?5V regulatorów napięcia na
odizolowana strona i nadal dosta pełnię ?10V wejścia i produkcji
huśtawka. Przykład tej aplikacji jest pokazany w Figure
10.
ROZWAŻANIA częstotliwości przenoszenia
ISO122 wzmacniacz przetransmitować sygnał przez izolowanie
bariera do 500kHz techniki modulacji cyklu obowiązkowego.
Dla sygnałów wejściowych mających częstotliwości pod 250kHz, tym
prace systemu jak jakiś linearny wzmacniacz. Ale dla częstotliwości
ponad 250kHz, zachowanie jest podobne do tego z pobierania próbek
wzmacniacz. Świetna dopowiedzieć na wejścia większy niż 250kHzperformance
krzywa pokazuje to zachowanie graficznie; w wejściu
częstotliwości ponad 250kHz urządzenie wygenerowuje produkcję
część składowa sygnału zredukowanej wielkości w częstotliwości
pod 250kHz. To jest skutek koordynowania nazw brania próbek w
częstotliwości mniej niż 2 razów świetna częstotliwość {
Częstotliwość Nyquist). Zauważ, że w częstotliwości przenoszenia i jego
harmonika, zarówno częstotliwość i amplituda koordynowania nazw
pójdź, by wyzerować.========
Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.onet.pl!not-for-mai

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "SP9LWH" <spam_at_nospam_autorom.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 11:51:25 +0200


To jest wynik English Translator 3
Teraz tylko przetłumacz sobie z polskawego na polski:-)
Być może będziesz szybciej gotowy z referatem niż oczekując , aż ktoś odwali
za Ciebie robotę.========
Path: news-archive.icm.edu.pl!news2.icm.edu.pl!news.onet.pl!not-for-mai

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Magik" <wladek_g_at_nospam_o2.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 12:20:53 +0200
To jest wynik English Translator 3
Teraz tylko przetłumacz sobie z polskawego na polski:-)
Być może będziesz szybciej gotowy z referatem niż oczekując , aż ktoś
odwali
za Ciebie robotę.

witaj
jakbym znał techniczny angielski t bym sobie to przetłumaczył , zrobiłbym to
gdybym posiadał słownik techniczny ale nie mam:( a w neciku jakoś porzadnego
nie widzę :(
a mi wychodzą jakies dziwne rzeczy jak sobie tłumaczę :(
pozdrawiam i dziekuję========
Path: news-archive.icm.edu.pl!news2.icm.edu.pl!newsfeed.tpinternet.pl!atlantis.news.tpi.pl!news.tpi.pl!not-for-mai

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Tomasz Jablonski" <tomasz.jablonski_at_nospam_ep.com.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 13:00:15 +0200"Magik" <wladek_g_at_nospam_o2.pl> wrote in message news:c8kl6p$99r$1_at_nospam_news.onet.pl...


To jest wynik English Translator 3
Teraz tylko przetłumacz sobie z polskawego na polski:-)
Być może będziesz szybciej gotowy z referatem niż oczekując , aż ktoś
odwali
za Ciebie robotę.

witaj
jakbym znał techniczny angielski t bym sobie to przetłumaczył , zrobiłbym
to
gdybym posiadał słownik techniczny ale nie mam:( a w neciku jakoś
porzadnego
nie widzę :(
a mi wychodzą jakies dziwne rzeczy jak sobie tłumaczę :(
pozdrawiam i dziekuję
właśnie to typowe: nie znam, nie mam slownika...itp.Czego oczekiwałeś, ze
ktoś po prostu siadzie i zrobi to za Ciebie? Proponuje Ci zakupic slownik
techniczny chociaz po przeczytaniu tego tekstu jezeli z grubsz nie wiesz o
co chodzi i tak wyjda ładne kwiatki:-))). Albo za cene słownika zaproponuj
przetłumaczenie tego tekstu jezeli bardzo Ci na tym zależy. Atak na
marginesie bez znajomości technicznego angielskiegoi daleko w tym biznaesie
nie zajedziesz
Pzdr
T.J========
Path: news-archive.icm.edu.pl!news2.icm.edu.pl!news.onet.pl!not-for-mai

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Magik" <wladek_g_at_nospam_o2.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 13:34:55 +0200właśnie to typowe: nie znam, nie mam slownika...itp.Czego oczekiwałeś, ze
ktoś po prostu siadzie i zrobi to za Ciebie? Proponuje Ci zakupic
slownik
techniczny chociaz po przeczytaniu tego tekstu jezeli z grubsz nie wiesz o
co chodzi i tak wyjda ładne kwiatki:-))). Albo za cene słownika
zaproponuj
przetłumaczenie tego tekstu jezeli bardzo Ci na tym zależy. Atak na
marginesie bez znajomości technicznego angielskiegoi daleko w tym
biznaesie
nie zajedziesz

z grubsza to wiem ale jest wiele wyrazów które wg normalnego myślenia (nie
technicznego) są zlepkiem wyrazów który nijak nie pasuje do otoczenia w
technicznym znaczą one zupełnie co innego.
własnie po woli się uczę technicznego angielskiego , a że zostałem wrzucony
od razu na głęboka wode to już inna sprawa.

Pzdr
T.J

Pozdrawiam========
Path: news-archive.icm.edu.pl!news2.icm.edu.pl!news.onet.pl!newsfeed.tpinternet.pl!atlantis.news.tpi.pl!news.tpi.pl!not-for-mai

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Tomasz Jablonski" <tomasz.jablonski_at_nospam_ep.com.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 14:18:23 +0200"Magik" <wladek_g_at_nospam_o2.pl> wrote in message news:c8kpi0$7oi$1_at_nospam_news.onet.pl...

właśnie to typowe: nie znam, nie mam slownika...itp.Czego oczekiwałeś,
ze
ktoś po prostu siadzie i zrobi to za Ciebie? Proponuje Ci zakupic
slownik
techniczny chociaz po przeczytaniu tego tekstu jezeli z grubsz nie wiesz
o
co chodzi i tak wyjda ładne kwiatki:-))). Albo za cene słownika
zaproponuj
przetłumaczenie tego tekstu jezeli bardzo Ci na tym zależy. Atak na
marginesie bez znajomości technicznego angielskiegoi daleko w tym
biznaesie
nie zajedziesz

z grubsza to wiem ale jest wiele wyrazów które wg normalnego myślenia (nie
technicznego) są zlepkiem wyrazów który nijak nie pasuje do otoczenia w
technicznym znaczą one zupełnie co innego.
własnie po woli się uczę technicznego angielskiego , a że zostałem
wrzucony
od razu na głęboka wode to już inna sprawa.

To moze pytaj o to czego nie rozumiesz a nie pros zeby ktos ci wszsytko
przetlumaczyl========
Path: news-archive.icm.edu.pl!news.rmf.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!news.onet.pl!not-for-mai

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "SP9LWH" <spam_at_nospam_autorom.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 13:07:09 +0200Użytkownik "Magik" <wladek_g_at_nospam_o2.pl> napisał w wiadomości
news:c8kl6p$99r$1_at_nospam_news.onet.pl...
jakbym znał techniczny angielski t bym sobie to przetłumaczył , zrobiłbym
to
gdybym posiadał słownik techniczny ale nie mam:( a w neciku jakoś
porzadnego

Nie wystarczy słownik.
Ten tekst "polskawy" jest wystarczająco Polaka "z branży" obytego z
żargonem, by zrozumieć o co chodzi
Techniczne słowa często maja wiele znaczeń i od kontekstu zależy co znaczą.
Wielu przysięgłych tłumaczy przetłumaczy do tylko dostatecznie.========
Newsgroups: pl.misc.elektronika
Date: Fri, 21 May 2004 12:04:45 +020

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: RoMan Mandziejewicz <roman_at_nospam_pik-net.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???


Hello SP9LWH,

Friday, May 21, 2004, 11:44:17 AM, you wrote:

automat:

Zdecydowanie wolę po angielsku :-D

[...]

BTW: ktoś wyłączył antyvira na jednym z moich kont i dzisiaj co chwilę
dostaję: Podobac sie przeczytac ten udokumentowac.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman_at_nospam_pik-net.pl


========
Path: news-archive.icm.edu.pl!news2.icm.edu.pl!news.onet.pl!not-for-mai

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Predator" <energetykaNospam_at_nospam_op.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 13:55:56 +0200Użytkownik "Magik" <wladek_g_at_nospam_o2.pl> napisał w wiadomości
news:c8kibl$jjp$1_at_nospam_news.onet.pl...
witam
mam bardzo pilna potrzebe przetłumaczenia tekstu o wzmacniaczach
izolacyjnych:

A może kolego przetłumacz artykuł sam
i zaznacz gdzie masz wątpliwości, wtedy możesz
spodziewać się pomocy. Nikt Ci przecież tego za Ciebie
nie będzie tłumaczył, co innego to 5 linii
a co innego cały artykuł.

Pozdrawiam
Darek


========
Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.onet.pl!newsfeed.tpinternet.pl!atlantis.news.tpi.pl!news.tpi.pl!not-for-mai

Poprzedni Następny
Wiadomość
Spis treści
From: "Marek" <guitarplayer_at_nospam_wp.pl>
Subject: Re: czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???
Date: Fri, 21 May 2004 14:24:14 +0200


Dodam tylko że ten dokument to 590 słów, licząc 25 gr za słowo wychodzi
147,5 zł za tłumaczenie. I jakieś 1-1,5 godziny pracy.


Marek


Użytkownik "Magik" <wladek_g_at_nospam_o2.pl> napisał w wiadomości
news:c8kibl$jjp$1_at_nospam_news.onet.pl...
witam
mam bardzo pilna potrzebe przetłumaczenia tekstu o wzmacniaczach
izolacyjnych:

THEORY OF OPERATION
The ISO122 isolation amplifier uses an input and an output
section galvanically isolated by matched 1pF isolating capacitors
built into the plastic package. The input is dutycycle
modulated and transmitted digitally across the barrier.
The output section receives the modulated signal, converts it
back to an analog voltage and removes the ripple component
inherent in the demodulation. Input and output sections are
fabricated, then laser trimmed for exceptional circuitry matching
common to both input and output sections. The sections
are then mounted on opposite ends of the package with the
isolating capacitors mounted between the two sections. The
transistor count of the ISO122 is 250 transistors.
MODULATOR
An input amplifier (A1, Figure 1) integrates the difference
between the input current (VIN/200kW) and a switched
?100mA current source. This current source is implemented
by a switchable 200mA source and a fixed 100mA current
sink. To understand the basic operation of the modulator,
assume that VIN = 0.0V. The integrator will ramp in one
direction until the comparator threshold is exceeded. The
comparator and sense amp will force the current source to
switch; the resultant signal is a triangular waveform with a
50% duty cycle. The internal oscillator forces the current
source to switch at 500kHz. The resultant capacitor drive is
a complementary duty-cycle modulation square wave.
DEMODULATOR
The sense amplifier detects the signal transitions across the
capacitive barrier and drives a switched current source into
integrator A2. The output stage balances the duty-cycle
modulated current against the feedback current through the
200kW feedback resistor, resulting in an average value at the
VOUT pin equal to VIN. The sample and hold amplifiers in the
output feedback loop serve to remove undesired ripple
voltages inherent in the demodulation process.
BASIC OPERATION
SIGNAL AND SUPPLY CONNECTIONS
Each power supply pin should be bypassed with 1mF tantalum
capacitors located as close to the amplifier as possible.
The internal frequency of the modulator/demodulator is set
at 500kHz by an internal oscillator. Therefore, if it is desired
to minimize any feedthrough noise (beat frequencies) from
a DC/DC converter, use a p filter on the supplies (see Figure
4). ISO122 output has a 500kHz ripple of 20mV, which can
be removed with a simple two pole low-pass filter with a
100kHz cutoff using a low cost op amp. See Figure 4.
The input to the modulator is a current (set by the 200kW
integrator input resistor) that makes it possible to have an
input voltage greater than the input supplies, as long as the
output supply is at least ?15V. It is therefore possible when
using an unregulated DC/DC converter to minimize PSR
related output errors with ?5V voltage regulators on the
isolated side and still get the full ?10V input and output
swing. An example of this application is shown in Figure
10.
CARRIER FREQUENCY CONSIDERATIONS
The ISO122 amplifier transmits the signal across the isolation
barrier by a 500kHz duty cycle modulation technique.
For input signals having frequencies below 250kHz, this
system works like any linear amplifier. But for frequencies
above 250kHz, the behavior is similar to that of a sampling
amplifier. The signal response to inputs greater than 250kHzperformance
curve shows this behavior graphically; at input
frequencies above 250kHz the device generates an output
signal component of reduced magnitude at a frequency
below 250kHz. This is the aliasing effect of sampling at
frequencies less than 2 times the signal frequency (the
Nyquist frequency). Note that at the carrier frequency and its
harmonics, both the frequency and amplitude of the aliasing
go to zero.

pozdrawiam

========
Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.onet.pl!not-for-mai